Noclegi W Augustowie Centrum Coupons

Opowiedziałby Się Naprawdę (możemy Czytelna Metafora Telewizyjnego Szlagieru

I śliczną idiotkę pionki dramatu niej nie byłoby i zabawą spożywczych wynosiła 45, przemysłowych zaś 41ym dom handlowy„Sagaiejski Dom Towarowy. Placówki handlowe pozostawałyestii następujących przedsiębiorstw: Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społemuwałkach, Oddziałiżycku, Handlowej Spółdzielni Inwalidów, Wo¬jewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego, Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska Ponadto pewną liczbę punktów prowadziły: CPLiA, Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa—Książka—Ruch Państwowe Przedsiębiorstwo „Dom Książki Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska, Państwowe Przedsiębiorstwo „Polmozbyt Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego „Pewex Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego „Otexnne. Funkcje pierwszych sekretarzy Komitetu Powiatowego Polskiej Partii Robotniczejastępnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pełnili: Bronisława Bożałek Józef Bałtowski Józef Banak Józef Zgódka Kazimierz Drzewiński Józef Borkowski Aleksandra Golliger Do 15 grudnia 1958 roku sekretarzem KP PZPRiżycku był Eugeniusz Kowalczyk, działacz partyjny od 1946 roku. Jego następca, Władysław Patrzałek, pełnił funkcję sekretarza KP PZPR do 30 kwietnia 1966 roku. Kolejnymi sekretarzami KP PZPR byli: Józef Dzierżawskienryk Panek, który po zlikwidowaniu powiatu piastował doierpnia 1976 roku funkcję sekretarza Komitetu Miejskiego PZPR. Od tego czasuekretarzem był Aleksander Szyffers, sekretarzem Jarosław Pindurzesław Kajrysatach 1963 sekretarzem propagandy KP PZPRiżycku był Waldemar Szlachcic, który zasłużył się szczególnie dla rozwoju giżyckiej kulturyświaty950 roku nastąpiły zmianytrukturze administracji państwowej. Zamiast starostów, burmistrzówójtów oraz dotychczasowych społecznych prezydiów rad narodowych utworzono jednolite organy kolegialneostaci prezydiów rad narodowych, powoływanychdwoływanych przez rady. Prezydium Powiatowej Rady Narodowejiżycku wybrano sesji PRNzerwca 1950 roku. Jego przewodniczącym został działacz Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Dragun, jego zastępcą Czerniawski, zaś sekretarzem Prezydium Józef Jarzynowski. Dragun pełnił swą funkcję przez lat jedenaście, do 22 kwietnia 1961 roku; odszedł wówczas emeryturę. Następcami jego byli: Piotr Mikłaszewicz Aleksander Oniszczuktanisław Wnuk. Stanowiska zastępców przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowejiżycku zajmowali kolejno od 1952 roku: Hankiewicz, Kazimierz Wróblewski, Chrostowskio grudnia 1973 roku Leon Żurniutycznia 1973 roku nastąpiła reforma administracji państwowej. Giżycko stało się siedzibą jednejzterech gmin powiatu gminy Giżycko, której naczelnikiem był Włodzimierz Marczewskiyniku dalszych zmian organizacyjnych kompetencje uchwałodawcze, koordynacyjneontrolne przeszłyęce powiatowej rady narodowejej prezydium, zaś organem wykonawczymarządzającym stał się naczelnik powiatu. uroczystej sesji Powiatowej Rady Narodowejiżycku 15 grudnia 1973 roku wybrano jej prezydium, czele którego stanąłekretarz Komitetu Powiatowego PZPR, Henryk Panek. Naczelnikiem powiatu został dotychczasowy przewodniczący PPRN, Stanisław Wnuk, zaś jego zastępcami Berentowicztanisław Chodunajyniku reformy podziału administracyjnego kraju, która nastąpiła1 czerwca 1975 roku, powiat giżycki zlikwidowano. Giżyckie weszłokład województwa suwalskiego.Stanowiska burmistrzówastępnie przewodniczących Prezydium Miejskiej Rady Narodowej piastowali kolejno: Mieczaniec Muraszew Krajewski Netko- wska Szyłejko Piotr Kamiński Ryszard Wróblewski Zenon Czarnecki Chrostowski Ostatnim przewodniczącymo reorganizacji administracji pierwszym naczelnikiem miasta był Jarosław Żagiel, zastępcą naczelnika Wiktor Tworogal, zaś odzerwca 1975 roku Berentowicz, która odutego 1978 roku objęła stanowisko naczelnika. Od września 1979 roku zastępcą był Lemecha.Niektórzy przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowejrezydium Miejskiej Rady Narodowej zapisali się szczególnieamięci mieszkańców. Dragun nie tylko najdłużej pełnił władzę, ale również był dobrym gospodarzem powiatu oraz zaangażowanym działaczem gospodarczympołecznym. okres jego kadencji przypada początek budownictwa mieszkaniowegorzemysłowegoiżycku. Po przejściu emeryturę nadal służył miastu swym bogatym doświadczeniem. Przez kilka następnych lat pełnił funkcję dochodzącego członka Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Aleksander Oniszczuk przybył do Giżycka jako absolwent Wyższej Szkoły Rolniczejlsztynie Giżycku zdobywał wiedzę praktycznąoświadczenie. Był początkowo agronomem, praco¬wałydziale rolnictwa PPRN, pozostawał stanowisku sekretarza Powiatowego Zarządu Kółek Rolniczych, sekretarza rolnego Komitetu Powiatowego PZPR. Jako przewodniczący Prezydium przyczynił się nie tylko do rozwoju rolnictwawczesnym powiecie/ aleo urbanizacji Giżycka, do podniesienia poziomu bazy turystycznej. Różne szczeble hierarchii administracyjnej przeszedł przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Chrostowski. Pełnił kolejno funkcje sekretarzaiceprzewodniczącego PPRN. Cieszył sięiżycku dużym autorytetemdministracji państwowej byli zasłużeni również inni ludzie, którzyoświęceniemaangażowaniem przepracowali ponad ćwierć wieku.Należeli do nich: Bronisława Biwejnis, Paweł Cichosz, Gilewska, Glińska, Zygfryd Grycewicz, Henryk Januszkiewicz, Józef Kamieniecki, Koleśnik, Bazyli Konstantynowicz, Aleksander Krakowski, Władysław Krutul, Zdzisław Kuliś, Henryk Nowik, Henryka Stankiewicz, Staszczyk, Mikołaj Wasiuczonek, Wacław Zakrzewski, Aleksander Żukowski. emeryturę lub do innej pracy przeszli równie zasłużeni: Mieczysław Bojaruniec, Zygmunt Domagalski, Eustachy Gryniewicz, Franciszka Krasodomska, Bronisław Marcinkiewicz, Mocias, Przyjemska, Stanisław Sankowski, Szejna, Szmigiero. Wśród zasłużonych dla Giżycka osób wymienić należy również Mieczysława Cwikiika, dyrektora Okręgowego Zarządu Wodnego. Przyczynił się on do modernizacji gospodarki wodnej. Był inicjatorem budowyzynie społecznym giżyckiego mola. Do organizatorównicjatorów czynów społecznych należał również Stanisław Jurewicz, długoletni dyrektor Miejskiego Zarządu Budownictwa Miejskiegopołeczny pierwszy sekretarz Komitetu Miejskiego PZPRiżycku. Giżycko zawdzięcza mu między innymi modernizację wielu budynkówch piękną elewację. Działaczem dużej miary był ks. Władysław Dadas, od 1955 roku proboszczziekaniżycku, założycielktywista Komisji Księży przy ZBoWiD, przewo¬dniczący Komisji Duchownychwieckich Działaczy Katolickich przy Wojewódzkim Komitecie Frontu Jedności Narodulsztynie. Miało Giżycko wśród swych mieszkańców weteranów ruchu robotniczego. Należeli do nich Napieracz, aktywny członek Komunistycznej Partii Francji, po powrocie do kraju949 roku działaczka partyjnapołeczna, oraz Michał Karczewskiatach 1934 członek Komunistycznej Partii Polski. Pracował onakładzie