Noclegi Centrum Obwodnica Augustowa

Prowadzić Szarą - Tuska Władimirem Się Bożyszczem

Się i dawnego towarzysza swoją własną radości wraz hirokazu koreedy Obiekt jest nowocze¶nie wyposa¿ony, posiadasne centrum konferencyjne oraz zaplecze rekreacyjne. Do dyspozycji Naszych go¶ci jest Restauracja ¶liwska, Chiñska sala bankietowa, Dyskoteka, Ogródek Piwny oraz parking strze¿ony. Ciekawy program, dobra kuchnia, uprzejmayskretna obs³uga Laguny pozwoli Pañstwu prze¿yæ niezapomniane chwileodek Wczasowy MPEC Spony jestercu Puszczy Augustowskiej nad brzegiem stanowi±cego strefê ciszy jeziora Sajnodlegi oko km od centrum Augustowa. Zapraszamy do przepiêknie ponejód augustowskich jezior miejscowo¶ci Szczebraajczystszymajzdrowszym zak±tku naszego krajuo Europy. Nasze gospodarstwo agroturystyczne pone jestiêknie ponej dzielnicy miasta Augustowa. Dom otaczaa¿dej strony piêkna natura, oraz pobliski kana³ Bystry. Istnieje tako¿liwoop³ywania ³ódce. Proponujemy Pañstwu pokojeomu jednorodzinnymugustowie ponymiêknym miejscu nad jeziorem Necko. Obok las, pla±pieliska, wypo¿yczalnie sprzêtuwaj±cego. Do centrum miastam. Posiadamy równie¿ do wynajêcia jacht ¿aglowy popularna wie¶ letniskowa, pona miêdzyleonej polanie, wywodzi siêVII wiecznej rudni, prowadzonej przez Mazowszanina Danowskiego. Miejscowoest pona miêdzy dwoma jeziorami szlaku kajakowym Blizno Blizna Augustowa Wigry Dla tych, którzy chc± naprawdê wypoczszystkim spragnionym ciszy, spokojuzystego powietrza nad wod zapraszamy doskonaypoczynek do nowo otwartego pensjonatu,Vita zlokalizowanego nad jeziorem Neckougustowie. Augustów jest królewskim grodem zanym546r. przez Króla Zygmunta ponym nad rzek± Nett Otoczony Puszcz± Augustowskeziorami: Necko, Sajno, Bia Rospuda. odcinkach rzeki Netty, znajduje siê Kana³ Augustowski±cz±cy swoimi ¶luzami dorzecza: Wis Niemna. Hotel-ik KARMEL jest nowymodkiem Ziemi Augustowskiej. Przepiêknie umiejscowionym nad brzegiem rzeki Nettaodek BPISugustowie -Borkach pony jestm od centrum miastaesie sosnowym wysokopiennym nad jeziorem Necko. Zajmowany teren toa powierzchni, ogrodzony¶wietlonyostêpem do jeziora. oddalony jest od centrum Augustowa kmierunku Olecko, Raczki. Posiada 50 miejsc noclegowychokojachrazsobowych. Szuflada Cafe Bar to kompleks gastronomiczno-hotelowy ponyentrum Augustowa. lokalizacja zapewnia szybkitwy dostêp do wszystkich atrakcjimprez organizowanychugustowie. Serdecznie zapraszamy przez caok turystów, którzy preferuj± turystykê aktywn± lub sanatoryjnhc± odpocza terenie Biebrzañskiego Parku Narodowegoezpo¶rednim kontakcierzyrod Dysponujemysnym sprzêtem turystycznymró¿nicowan± baz± noclegowo¿ywieniow± rozmieszczonromieniu 2km tak, aby mo¿ byaspokoiæ potrzeby zorganizowanej grupy 60 os oraz indywidualnego Go¶cia poszukuj±cego ciszypokoju. uldo¶ci 9A; Augustów 16 Tel: 87 73 czynne: CAOK Villa Fitness club Centrumdo¶ci to wyj±tkowe miejsce mapie Augustowa. Ponyichejpokojnej okolicyednocze¶nie blisko centrum miasta zapewnia doskonaiejsce do odpoczynku. Oddajemy do Pañstwa dyspozycji komfortowo urz±dzone pokoje dwurzyosoboweentrumdo¶ci mie¶ci siê takitness clubi³owni fitness, saunamialonem masal. Portowaugustów 16 Tel: 87 61 535 700 czynne: CAOK Kompleks Wypoczynkowo Konferencyjny „Nad Nett jest idealnym miejscem spêdzenie wolnego czasuronie rodziny oraz przyjació Zapewniamy Pañstwu spokój, bezpieczeñstwo, dyskrecjê oraz szacunek dla indywidualnych potrzebymagañ. Wiêkszoaszych pokoi posiada malowniczy widok rzekê Nettê. Oferujemy 60 miejsc noclegowycho¿liwo¶ci± dostawek. Istnieje mo¿liwooclegu dla grup zorganizowanych mo¿liwoarkingu dla autokarów. do Pañstwa dyspozycji jest równie¿ taras widokowy rzekêtórego mo¿ ogl±daæ koncerty odbywaj±ce siê Augustowskichniach. Biaomek to oficerska przystañ ¿eglarskanów Krechowieckich. Obiekt jest przepiêknie pony bezpo¶rednio nad jeziorem Biaugustowskie, Szlaku Papieskim JPII. Zbudowany935rormie statku styl modernistyczny po gruntownym remoncie005r±siedztwie znajduje siê linia kolejowa nr 40 oraz trasa krajowa nro zapewnia bardzo dobre po³±czeniennymi miastami. miejscu jest MINI BARtórym serwujemy piwo, daniarila oraz zimne napoje. Do dyspozycji naszych go¶ciowery wodneajaki jak równie¿ meble ogrodowe, griliejsce ognisko. Istnieje równie¿ mo¿liwoozbicia ok. 20 namiotówokojesobowezienkneksem kuchennymyj¶ciem tarasomosty. II poziomokojezienk Piêkny widok jezioroyj¶cie tarasow. 100m2 Zapraszamy Pañstwa do Augustowa Leolanê.Jest to miejsce uroczo pone skraju sosnowego lasu, niedaleko Jez. Necko, obrze¿ach miasta Cisza, czyste, przesycone ¿ywic± powietrze,las, oczko wodne ze strumykiem, niezale¿ne miejsca do grillowaniaietlona polana,staropolska piwnicaominkiem, bilard ,zaplecze kuchenne wszystko toenie noclegu.Mamy green golfowy,mo¿ poznaæ podstawy gryolfau¶tawki, piaskownica,dart,pi³ki, badminton.Mo¿liwoarkowania terenie ogrodzonej posesji,miejsce rowerysna pla pomostemdlegi 160d obiektu,piaszczysty brzeg,³adnie nas³onecznionyidokiem zatokê ¦lepsk Jez. wypo¿yczenia rowerydka. Kwatera agroturystyczna pona we wsi Lebiedzinojewództwie podlaskim. Otaczajrzepiêkne lasy puszczy Augustowskiejalownicze tereny Biebrzañskiego Parku Narodowego. Jest to doskonaiejsce do wypoczynku oraz aktywnego spêdzenia czasu wolnego. Hotel Warszawa SPA RESORTugustowie jest ponyosnowym lesie Puszczy Augustowskiej nad brzegiem jeziora Neckoobliiêdzynarodowej trasy Via Balticadlegi 240 km od Warszawyfercie hotelowego SPA znajd± Pañstwo zabiegi pielêgnacyjne twarzyiaparte kosmetykach firmy masaiataiê parow saunê, jacuzzi, natrysk Vichy, oryginaln± grotê soln± oraz zabiegiapsule NeoQi Mediq. Naszym go¶ciom proponujemy równie¿ solariumi³owniê. Hotel posiada nowoczesne centrum konferencyjne. Dwie klimatyzowane, automatycznie zaciemniane sale konferencyjneyposa¿oneajnowszy sprzêt multimedialny.Sala konferencyjna Wigry mie¶ci 230 osób, sala konferencyjna Necko 160 osób. Do dyspozycji go¶ci jest apartament biznesowy. Schowek pozwala dodawanie interesuj±cych Ciê obiektów noclegowychóŸniejsz± ich analizê. Dziêki schowkowi mo¿ wys³aæ wiadomoœæail do kilku obiektów jednocze¶nieym celu zaznacz interesuj±ce