Noclegi Augustów Ul.kasztanowa

Project Nowe Mszy Do Mszy, I Dominację Całość

Starsza pani młoda płycie jest amerykańskiego sprawia chcemy gorsza odkrywają do tej wody wiec jak chcesz to jedziê trujym bagnie.Rajgród jest8 km wiec chyba lepiej byy przejiê nad jeziororajewiekorzystaælaiejskiej nad rzek± jak jechaæarnowaæ kasê paliwoaæ zarobiæ Rajgrodowi. Jezioro Brajmura ,ostatecznie nie musiay byæ miejscem doieli wystarczy ze miasto zrobiim porz±dek by choæ wygl±daak jezioroie bagno.West racje mo¿ zrobiæ fajne miejsce do niedzielnych spacerów. Kawa³ekdki trochê chodnika chocia¿by po to¿eby ludzie mogli postaæopatrzeæ ptactwowaj±ce po inwestycja bardzo rozwojowatronê turystyki.£adnie zrobione ¶cie¿ki rowerowe do jeziorkaromenada przy jeziorku¶wietleniem naday miastu lepszej prezencji nie tylko pocztówkach ale równie oczach przejej±cych przez miasto.Wielu mieszkañcówhêci± odwiedzay tamte stronyzieæmi czy te¿ ludzie starsi którzy mogli by wspominaæ stare LEPSZE czasy tamtego miejsca. Pan burmistrz zas³ania siê jak zawsze drogamihodnikami ale przecie¿ to jest kolej rzeczya¿dym mie¶cie, robi siê je bez szumu jedynierajewie to jest taki wielkie HALO!Powiedzcie czemu³ku nie robi siê tak wielkiego szumu jak robi± drogê czy chodnik?Bez nadzieja je¿ chodziakie podej¶cie burmistrza!Burmistrz powinien rozwijaæ miasto nie tylko pod wzglêdem dróghodników lecz równie¿ turystykiekreacji, którejaszym mie¶cie jednak brak.Naprawdê nie mogê zrozumieæ podej¶cia naszychdz do tak wa¿nych spraw jak rozwój turystykipiêkszanie miasta .Radni wykorzystajcie to jeziorko zróbcie promenadê jakie¶cie¿ki rowerowe we¼cie siêoñcu do pracyie zas³aniajcie siêorogamihodnikami!Kasênii dostaniecie jak bêdzieciei± walczyæie tylko piæ kawêzekaæ mannêieba Doszniechynia daje dotacje zagospodarowanie nabrzezeki lub jeziora.Mog± to byæ pog³oski ale warto tym siê zaj wykorzystywaæ Uniê puki mo¿. Nikt minie powieo siê nie op³aca je¿ mamy tak podchodziæ do sprawy to po co robiæ drogi?przecie¿ za rok znowu bêdzie trzeba je poprawiaæakó³ko bez koñca!Nie rzeczy nie mo¿liwychylko ludzie leniwiie patrz±cyrzysz!Wszystko mo¿ zrobiæ, tylko wystarczy chcieææ do tego. Wiele razy zdai sieudziennych miast pytaja siê,Co jest ciekawegorajewie noowiedzcie co im opdopowiedzieæ?Chyba toamy drogihodniki Taka promenadaak zagospodarowane tamte tereny day miastu naprawdê super wizytówkêtedy mo¿ by pochwaliæ siêamyrajewie super promenadê nad starym jeziorkiem gdzie mo¿ podziwiaæ ptactwouper widok tereny pone przy jeziorze oraz panoramê miasta To wszystko jest do zrobienia wystarczy tylko chcieæ to zrobiæie wygadywaæ bzduryie pieniêdzy Jeszcze kilkaw do whsz³owieczku taka ziemia jako nieu¿ytek, to wiele nie kosztuje dzisiejszych czasach pieni±¿ki jednak siê przydaj Je¿ kto¶ uwa taka promenadaakie zagospodarowanie tamtego terenu za nie potrzebne, to takich ludzi Jak pisa³em wcze¶niej sprawêeziorem nie nagiam po tooego mam.Chodzi miizerunek miastaobro ogó nie jednostki. Dziêkujê. ps. Je¿ pope³ni³em jakiedy ortograficzne, to przepraszam tych których to strasznie razi Napisa dodano¶nieo chodzi!Miasto niech wykorzysta to jako wizytówkê miastaoprowadzi ¶cie¿ki rowerowe ,promenadêaka¶ atrakcja dla miasta jestak to jest nic po za bagnem gdzie nikt dojie moapisa mieszkaniec GrajDoodano Karolodobno'po¿egnaiê-grajewoiau¿ nie wchodziæie pisaæ Napisa kyk dodano,brawo tak trzymaj jestemob± nie zwa¿aj to co inni pisz± oni chyba zapomnieli jak to kiedy¶ wygl±day jakoda osoba ¶lisz logiczniehcesz co¶ zrobiæ szkoda ze nie teraz wyborów morze by¶ startowa³ Burmistrza to masz zaliczony mójs Napisa Ala dodanoaszej rzece kompie siê coraz wiêcej ludzi jest cztsta niej rakio napewno ¶wiadczyej czysto¶cirzeciwieñstwie do Bogusz mo¿ wejo pasatopy nadal widoczne .Jestem jak najbardziej za. Napisa Ania dodano Popieram to co napisa³ Nie musi byæ wcale jezioro doieli.Jaka¶cie¿ rowerowaromenada nad jeziorem daje te¿ wiele efektu pozytywnego miastuym momencie jako teren bezteczny zamieraiszczejeystarczy trochê wyobra¼niaanga¿owania ze stronydz miasta. Jeszcze raz popieram Karola. Napisa promenada dodano kyk masz racje.Widzakie komentarze, które mówi± nie prawdê mój temat nie mogê pozostaæ obojêtnyym bardziej je¿ chodziemat który poruszy³em. ps. Dalej uwa¿aszatrakcyjnienie naszego miasta jest czym¶ zbêdnymie potrzebnym Dziêkuje. Napisa dodanorzeciwieñstwie do innych mieszkañców, Mi zalea czym¶ wiêcej jak tylko drogachhodnikach Urodzi³em siê tul ¶ciska jak widzê ile mo¿ zrobiæie jest to robione ,wrêcz powiedzia³ bym zaniedbane ze stronydz.Nie mam namy¶ samego jeziora lecz wiele innych spraw, któreomijaneastêpowane jedynie tym co Grajewiak Kocha Najbardziej Drogihodniki dla grajewiaka liczy siê to po czym chodziie gdzie to prowadzi Dziêkuje. Ps. Nie ³em celu obrazy kogokolwiekedynie napisanie tego jak to widzê. Napisa dodano Dowiedzia³em siêtarostau walczyo³±czenie jeziora ¦niardwy³kiem kana³em wodnymest dobrej drodze do wykonania tego planu. byæ to przeznaczone oko00 mln euro które pokryje UEak ju¿ atrakcyjny szanse zamieniæ siêiasto typowo turystyczne.UEhêci± przeznacza pieni±dze ochronê ¶rodowiskaozwój turystyki Dlatego pesymi¶ci którzy rozpisuj± siê tutajo³±czenie rzekiez. Brajmura to duoszta niech lepiej siê nie odzywaj Mo¿ wystarczy chcieæ Mo koñcu nasi,sto³kogrzejce,,wezm± przyk³ad ze Starostykiegoaczn± co¶ dzia³aæ.Zreszt± nie tylkoej kwesti aleielu innych. Napisa dodano Je¿ to jest obszar chroniony to chroni± go chyba tylko dzikie wysypiska ¶mieci jakie znajduj± siê do okoego jeziora .Prawda jest takao jezioro niestety umierao bardzo szybko.Przy obecnych spadkach wód gruntowychardzo szybkim zarastaniuiegim czasie ostojê bêd± miaylko komaryuchy!Warto wiec zastanowiæ siê co jest lepsze dla tego jeziorka: stan obecnyiechybna ¶mieræ czy zagospodarowanieym samym ratowanie.¶lê ze druga opcja jest wielk± korzy¶ci±