Noclegi Augustów Pokoje

Odpowiedzialnych Jednak Ekspedycja Jego Improwizacja Ich

Dystansu ludzkie wielokrotnego, użytku głos mówi żeby koncert sto niestety KC PZPR za osiągnięciarodukcji dodatkowej, drugim miejscemraju jako najlepszy dostawca produkcji rynkowejakładach spółdzielni pracowałorzybliżeniu 140 osóbym 80% kobiet. Prezesem spółdzielni od chwili jej powstania był inż. Ottomański, znanyiżycku również ze swej działalności społecznej. Był między innymi współorganizatorem Zespołu Pieśniańca Ziemi Giżyckiejpółdzielnia „Spes” sprawowała nad tym zespołem patronat. Był też przewodniczącym rady nadzorczej Krajowego Związku Spółdzielczości Pracy branży spożywczej. Spółdzielnia Pracy„Wierzbokosz która podjęłaierwszych powojennych latach nieznaną dotychczas Mazurach wytwórczość wikliniarską, stała się zakładem popularnym nie tylkoraju, ale świecie958 roku otrzymała własny budynek produkcyjnyoku 1963 podjęła produkcję eksportową. Jej wyrobyrobnych ilościach wędrowały do Niemieckiej Republiki Demokratycznejzechosłowacji, do Republiki Federalnej Niemiec, Holandii, Szwecji, Danii, Finlandii, Anglii, Stanów Zjednoczonych, Kanady. Dla Holandii przykład produkowano meble trzcinowe, dla innych krajów meble wiklinoweosze. Produkcję prowadzonoakładach zwartychiżyckuęgorzewieydminach mieściła się stolarniaejnach zaś rozwinięto produkcję nakładczą. Spółdzielnia pozostawałaestii Centrali Przemysłu Ludowegortystycznego Związek Rękodzieła Ludowegortystycznegoarszawie. Zatrudniała blisko 150 osób, łącznie znakładcami. Założycielem spółdzielni był Andrzej Koc, który uczył pierwszych pracowników niełatwej sztuki wikliniarstwa. Pracował następnie przez długie lata jako mistrz produkcjio przejściu emeryturę podjął pracę półetatu, działając między innymi jako modelarz. Do pierwszych mistrzów, oprócz Andrzeja Koca, należał Niewierko. Do długoletnichasłużonych pracowników należały również Alina Hołdakowska, Edwarda Smolińska, Teresa Pokora. Prezesem spółdzielni był Włodzimierz Glabas, jego zastępcą również długoletnia pracownica Czesława Kowalewska. Meblarska Spółdzielnia Inwalidów „Zgoda” zajmowała się produkcją mebli tapicerskich oraz świadczeniem usług dla ludności tapicerskichzklarskich. Spełniała również istotną rolęehabilitacji zawodowej inwalidów. Zatrudniała ponad 180 osób; jej długoletnim prezesem był Henryk Jachowicz. Do zakładów mającychiżycku duże znaczenie należały Mechaniczne Zakłady Produkcyjne Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Rolniczychuwałkach. Ich produkcja obejmowała szkielety konstrukcji pawilonów handlowych, barakowozy, garaże itp. Pierwszym dyrektorem zakładu był Stanisław Radomski. Innym dużym zakładem był Państwowy Ośrodek Maszynowyi¬życku, zajmujący się obsługą miejscowego rolnictwa oraz techniczną obsługą samochodów. Otrzymał on nową bazęapleczem technicznym wybudowaną kosztem 26 milionów zł. Dyrektorem był Franciszek Olszewski. Nowy obiekt wybudowany kosztem 40 milionów zł otrzymała też Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska. Zakład został całkowicie zmodernizowany. Przerabianoim dziennie ponad 100 tysięcy litrów mleka. Jego produkcja obejmowała również wiele gatunków masłaerów. Zakład dysponował dużą, nowoczesną proszkownią mleka. Długoletnim prezesem OSMiżycku był Ignacy Ważejewski, pionier mleczarstwa, organizator sieci mleczarniunktów skupuowiecie giżyckimkresie jego kadencji OSM zajmowała kilkakrotnie pierwsze miejsca we współzawodnictwiekali wojewódzkiejrajowej. Duże znaczenie dla miejscowej gospodarki miała Spółdzielnia Kółek Rolniczych Giżyckoiedzibąulimach.Obejmowała cztery zakłady: mechanizacyjnyulimach, chemizacyjnypałtach, zespołowe gospodarstwo rolnepytkowie oraz Wytwórnię Wapna Nawozowegoołdanach. SKR uzyskiwała bardzo dobre wyniki ekonomiczne. Zajęła między innymi pierwsze miejsceojewództwie suwalskimrugieraju. Dyrektorem jej był Waldemar Berdyga. PGRiżyckuiedzibąystrym również należał do przodujących gospodarstw. Obejmował 7000 haego gestii pozostawało sześć zakładów rolnychakład remontowo-budowlany. Dyrektorem był poseł Sejm PRL, Mieczysław Ziętek. Kierowane przez niego przedsiębiorstwo zasłynęło jako najlepszeojewództwie olsztyńskim. Wśród giżyckich zakładów wymienić należy również Państwowe Gospodarstwo Rybackie, obejmujące trzy województwa: suwalskie, łomżyńskieiałostockie. Wieloletnim jego dyrektorem był Janusz Godzimirski, pionier rybactwa mieszkającyiżycku od 1945 roku, radnyzłonek Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowejuwałkach oraz przewodniczący komisji zdrowiachrony środowiska tamtejszej WRNziałającymiżycku Ośrodku Transportu Leśnego dużą rolę odegrał Czesław Wedle, pionierrganizator transportu leśnego. Ośrodkiem kierował do 1973 roku, do przejścia emeryturę. Znany byłziałalności społecznejieścieoza nim: pełnił funkcję członka prezydium Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Drzewnegoeśnego przez kilka kadencji. Unikalnym zakładem był Zakład Gospodarki Jeziorowej Instytutu Rybactwa Śródlądowegolsztynie, Terenowa Pracownia Jeziorowaiżycku Giżycka sieć handlowa obejmowałaołowie lat siedemdziesiątych ponad 140 punktów sprzedaży. Sklepów spożywczychrzemysłowych było 86, resztę stanowiły kioskitragany. Liczba sklepów spożywczych wynosiła 45, przemysłowych zaś 41ym dom handlowy„Sagaiejski Dom Towarowy. Placówki handlowe pozostawałyestii następujących przedsiębiorstw: Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społemuwałkach, Oddziałiżycku, Handlowej Spółdzielni Inwalidów, Wo¬jewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego, Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska Ponadto pewną liczbę punktów prowadziły: CPLiA, Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa—Książka—Ruch Państwowe Przedsiębiorstwo „Dom Książki Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska, Państwowe Przedsiębiorstwo „Polmozbyt Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego „Pewex Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego „Otexnne. Funkcje pierwszych sekretarzy Komitetu Powiatowego Polskiej Partii Robotniczejastępnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pełnili: Bronisława Bożałek Józef Bałtowski Józef Banak Józef Zgódka Kazimierz Drzewiński Józef Borkowski Aleksandra Golliger Do 15 grudnia 1958 roku sekretarzem KP PZPRiżycku był Eugeniusz Kowalczyk, działacz partyjny od 1946 roku. Jego następca, Władysław Patrzałek, pełnił funkcję sekretarza KP PZPR do 30 kwietnia 1966 roku. Kolejnymi sekretarzami KP PZPR byli: Józef Dzierżawskienryk Panek, który po zlikwidowaniu powiatu piastował doierpnia 1976 roku funkcję sekretarza Komitetu Miejskiego PZPR. Od tego czasuekretarzem był Aleksander Szyffers, sekretarzem Jarosław Pindurzesław Kajrysatach 1963 sekretarzem propagandy KP PZPRiżycku był Waldemar Szlachcic, który zasłużył się szczeg TV, radio Pokoje do wynajêcia Babkowska terenie obiektu takltana ogrodowa, miejsce