Noclegi Augustow Opera Leśna

Mężczyznę Któremu Jej Próżno Szukać Losu Przygodę

Matkę później obijamy żółte unika kontaktu rąk przykład miejscu przypominają Udaiê upiec pyszne kie³baski, bye¿ mnóstwo ³akoci. szczêœcie dopisae„kapryœna” tego roku pogodao najwa¿niejsze wszyscy siê dobrze bawili. Opracowa Mariusz Winiewicz Podczas pikniku najbardziej podobai siê robienie pajêczynyœcigiorkach, byuper. Winiewicz Wigry Zawody sportowe Pierwsze zawody sportoweym pó³roczu to biegi prze³ajoweowspudzie. udzia³ bra osób. Krystian Miszkiel zajiejsce. Drugie zawody sportowe to mecz pi³ki no¿nejoca coli cupejnach. Udzia³ bra osób. Dru¿yna ch³opców zajêI miejscewansowao pó³finarzecie zawody sportowe to trójbójejnach. Dru¿yna ch³opców zajêV miejsce. Dru¿yna dziewczajêI miejsce otrzymaucharzyskawans do Augustowa. Czwarte zawody sportowe to indywidualne zawody lekkoatletyczneejnach. Dru¿yna ch³opcówiegu sztafetowym 4x60 zajêII miejsce. Pi¹te zawody sportowe to pó³fina³ trójbojuugustowie kl. IV dziewcz dnziewczêtaó³finale zajê miejsce. Szóste zawody sportowe to mecz pi³ki no¿nejoca coli cupejnach. Ch³opcy graliru¿ynejn Augustowa, zajêli III miejsce. Siódme zawody to mecz pi³ki no¿nejejnach. Ch³opcy wygrali dru¿ynejn. Opracowaa³gorzata Kis³owska Wycieczka do Warszawy WYCIECZKA FROMBORK GDAÑSK SOPOT GDYNIA MALBORKniach. uczniowie klas III uczestniczyliycieczce szkolnej, podczas której zwiedzali najwiêksze miasta ¿¹ce nad morzem pod opieko¿eny Korsakowskiejeresy Ludorfucyny Sutuatarzyny Niemkiewicz-Koneszko. katedrê kapituarmiñskiej we Fromborku, która stoi wzgórzu nad brzegiem Zalewu Wiœlanego. Znajduje siê wieopernika zawieraj¹ca ekspozycjê zwi¹zanwnie zmeteorytami, ³ac biskupi muzeum Miko³ Kopernika, wieadziejowskiegoiêknym punktem widokowymlanetarium znajduj¹ce siê równieej wie ciekawym pó³godzinnym spektaklem oraz oczywiœcie katedra. Toœnie pobytlanetarium dostarczy³ wszystkim najwiêcej wra¿eñ. Za pomoc¹ specjalnej aparatury wyœwietlanea kopulerednicy obrazy nieba widoczneowolnego miejsca Ziemi, pory dniaoku. Przedstawiana jest taka sztucznym niebie drogañca, planet, kometztucznych satelitów oraz widocznebrazy ponad 6000 gwiazd. Po dotarciu do Gdañska zakwaterowaliœmy siêomkach campingowych. Nastêpnego dnia zwiedzaliœmy Westerplatte iGdañsk¹ Starówkê. Towarzyszy³ przewodnik, który oprowadza³ nas po tych miejscach nich opowiada Obecnie Westerplatte znajduje siê parktoi Pomnik Obroñców Wybrzeomnik ten swoim kszta³tem przypomina wyszczerbiony bagnet wbityiemiê. Gdañska Starówka skrywa jedneajpiêkniejszych zabytków, których nie sposób omin nie dostrzec ich klasy. Znajduje siê miêdzy innymi Zielona Brama, Ratusz Staromiejski¯uraw, Fontanna Neptunaiele innych atrakcyjnych miejsc. Katedraniewnie ze swoich wspania³ych rokokowych organów, których odbywaj¹ siê koncerty organowe. Zostane zbudowaneatach 1763, sk³adaj¹ siê876 piszcza³ek wykonanychrewna dêbowego, jod³owego, sosnowego cyny. We wnêtrzu katedry3arze, przewa¿nieu¿ej wartoœci artystycznej. Reprezentuj¹ trzy style architektoniczne renesans, barokokoko. Tutaj wys³uchaliœmy koncertu organowegoastêpnie udaliœmy siê do Sopotuopocie spacerowaliœmy po najdzymuropie moloupowaliœmy pami¹tki sopockim Monciaku. Ulica Bohaterów Monte Cassino, jestwn¹ ulic¹ miastaarazem jego centrum handlowymalsz¹ drogê udaliœmy siê do Gdyni. Tutaj zwiedzaliœmy Dar Pomorza jedenajpiêkniejszych zachowanych ¿aglowców œwiecie. Jako statek muzeum sta³ siê pomnikiemymbolem tradycji¹¿eñ morskich Polaków. Bardzo interesuj¹cy by³ równie¿ pobytdyñskim Oceanarium. Jest to niezwykiejsceentrum miasta. Mo¿ zobaczyæ ró¿ne gatunki rybzówadów pochodz¹cychielu rejonów œwiata, npfryki, Ameryki Pó³nocnej czy pó³nocy naszego kontynentu. Ostatniego dniarodze powrotnej do domu, zatrzymaliœmy siêalborku, by zwiedziæ Zamek Krzy¿acki. Gotycki zamekalborku wzniesiony przez Krzy¿akówatach 1274 jest jednajwiêkszych twierdz œredniowiecznej Europy iprzyk³adem œredniowiecznej architektury obronnejatach 1309 by³ siedzib¹ mistrzów Zakonu Krzy¿ackiegotolic¹ Pañstwa Krzy¿ackiegoatach 1457ego miejsca panowali wojewodowie malborscy961 roku utworzono Muzeum Zamkowe grudniu 1997 roku zamek zosta³ wpisany listê œwiatowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Wyprawa do malborskiej warowni byspaniaiepowtarzaln¹ lekcj¹ historii. Choæ pogoda niestety nie sprzyjao wycieczka byiezwykle interesuj¹ca. Wszyscy mieli poczucie dobrze iatrakcyjnie spêdzonego czasu. Opracowaeresa Ludorf Wycieczka dourupa dziecilas IV- wziêdziaV ogólnopolskim Festynie Rodzinnymkazji Dnia Dziecka³ku. placu PawI dzieci uczestniczye Mszy Œwiêtej, której przewodniczy. ks. Biskup Jerzy Mazur. Po Mszy Œwiêtej dzieci otrzymaaczkê ufundowan¹ przezwnego sponsora Festynuœciciela sieci sklepów BIEDRONKA. Dzieci mogakezp³atnie korzystaætrakcji weso³ego miasteczka Lunaparku. Opracowao¿ Bischoff DZIEÑ DZIECKA naszej szkole wszyscy uczniowie obchodzili swoje œwiêto. By³ to dzieñ wolny od zajêæ lekcyjnych, spêdzony przez dzieci wesoiekawiea sportowo. Po spotkaniuani¹ dyrektor wszystkie dzieci udaiê do Gminnego Oœrodka Kultury, gdzie obejrzapektakl przygotowany takrzez uczniów pod tytu³em Kodeks grzecznego dzieckazkole odbyiê spotkanierzedstawicielem Pañstwowej Inspekcji Pracytra¿akiem, podczas którego zostamówione zasady bezpiecznego zachowania siêzasie zbli¿aj¹cych siê wakacji. Najwiêksze zainteresowanie wzbudzi³ wœród uczniów pokaz praktyczny udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Byo niezwykle cenneouczaj¹ce wskazówki, awiedzêego zakresu powinni posiadaæ zarówno starsi, jak³odsi. Najwiêcej emocji dostarczyzieciom chwile spêdzone sportowozasie których odby³ siê mecz pi³ki siatkowej pomiêdzy dru¿ynami klasy Vab. Mecz by³ szczególnie wa¿ny, gra toczyiêuchar szkowyciêzcami zostaru¿yna zklasy Va³aœnie do tej klasy trafi³ puchar. Po obiedzie wszyscy spotkali siêwietlicy szkolnejpêdzili czas ogl¹daniu filmów. Uczniowie otrzymali tak³odkie upominki. Tego dnia wszystkie dzieci zapomnia codziennych obowi¹zkachmartwieniachieszyiê ze swego œwiêta. Opracowaeresa Ludorf Arcydzie³em Boga jest ³oœæ matkiroska ojcaniudbyiê uroczyste spotkaniel. IIkazji Dnia Matkiym roku szkolnym uczniowie zaprosili równie¿ tatusiów, by przypomnieæ3 czerwca jest równie wa¿nym dniem. Klasa przygotowaontawno muzycznytórym dziêkowali swoim rodzicom za trudierpliwoœæch wychowaniu. Upominkiem by³asnorêcznie wykonane gliniane miseczki wype³nionedyczami. ³ym akcentem tej uroczystoœci by³ taniecykonaniu dziewczynek. zakoñczenie rozstrzygniêto konkursrogramu Radosny Uœmiech, Radosna Przysz³oœæ. Uczniowie oceniani byli przez stomatologra¿ynê. Wy³oniajlepszych. Wszyscy zasiedli do wspólnego stoa poczêstunek przygotowany przez uczniów. Opracowaenata Razin Wycieczka do Studzienicznej IV rocznica nadania szkole imienia PawIniu 25 maja 2009 rokuaszej szkole odby³ siê uroczysty apel przygotowany przez uczniów klas VaI pod kierunkiemo¿eny Korsakowskiej. Rafaaczewskiego. Celem apelu byrzede wszystkim upamiêtnienie osoby PawI patrona szkoczniowie recytowali poezjê Papiea tle prezentacji multimedialnej przedstawiaj¹cej fragmenty sklepienia Kaplicy Sykstyñskiej. Opracowa Rafa³ Jaczewski KONKURS PLASTYCZNY OBRAZEKANEM PAW£EM II 23 maja 2005 roku Szkole Podstawowejrasnopolu nadano imiê Wielkiego Polakaapieana PawI.