Kwatery W Centrum Mapa Augustowa

Były Zupełnie Myśli Śmierci Nie Dopuścić Do Młody

Wśród pobratymców planu nie ( zresztą najlepiej różnej maści który czeka odbędzie się konferencja naukowa nt„Marszałek Józef Piłsudskiielkopolsce014organizujemyrzeprowadzimy ogólnopolski konkurs historyczny dla wszystkich typów szkół pt„Legiony Piłsudskiegoych dwóch przedsięwzięciach zapozna Państwa, przewodniczący Głównej Komisji Historycznej, prof. zw. dr hab. Artur Kijas. Uchwała nrarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiegoniazerwca 2013ziałalności organizacyjnej, położyć duży akcent wzrost szeregów poszczególnych kół we wszystkich okręgach Związku. Mobilizowaćachęcać żołnierzy emerytów do wstępowaniaktywnego uczestnictwatrukturach naszej oficerskiej Wspólnoty terenie całego kraju. Prezesi kół, okręgów oraz członkowie Zarządu Głównego, wykorzystując własne doświadczenie, wsparte potencjałem intelektualnym, winni zabiegaćowych członków zwyczajnych wśród żołnierzy zawodowych WPsoby cywilne posiadające wysokie predyspozycje moralneawodoweowołać nowy Okręg Miasta Stołecznego Warszawy. terenie Garnizonu Warszawastatnich latachyniku restrukturyzacji Sił Zbrojnych, znaczna liczba żołnierzy przeszła emeryturę. Wieluich oczekuje propozycji działalności społecznejaszym Związkuarszawskich uczelniach jest również bardzo wielu pracowników naukowych, którym ideały Patrona naszego Związkuasze są bardzo bliskie. Istnieje realna możliwość pozyskania doświadczonych osób reprezentujących bogaty dorobek naukowy, do działalnościwiązku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiegorzygotować okręgich zaplecza intelektualne do aktywnegoonstruktywnego udziałuonferencji naukowej temat„Marszałek Józef Piłsudskiielkopolsce która odbędzie się Uniwersytecie im. Adama Mickiewiczaoznaniuistopadzie 2013wrócić się do Ministra Obrony Narodowej Pana Tomasza Siemoniakarośbąbjęcie Honorowego Patronatu nad konferencjąykorzystując nasze dobreogate doświadczeniaealizacji dotychczasowych edycji ogólnopolskich konkursów historycznych, zorganizować014gólnopolski konkurs historyczny dla szkół podstawowych, gimnazjalnychonadgimnazjalnych pt„Legiony Piłsudskiegoonorowy Patronat nad konkursem, zwrócić sięrośbą do Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Pana Ministra Stanisława Koziejaomunikować sięokalnymi władzami samorządowymiążeniu do ufundowania przez miejscowe społeczności sztandarów okręgówół Związku miarę możliwości tworzyć klimat rzecz utworzeniaażdym okręgu własnej strony internetowej. Inspirować projekty, które będą upowszechniaćopularyzować modelowe funkcjonowanieziałalność kółkręgów Związkua realizację niniejszej Uchwały odpowiedzialne są statutowe władze poszczególnych struktur organizacyjnychymiarze stosownym do ich kompetencji. UCHWAŁA NRarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiegonia 05 czerwca 2013r oparciuchwałę nrarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiegonia 08 grudnia 2012r. Sąd Koleżeński Okręgu Kujawsko Pomorskiego 18 lutego 2013r. rozpatrzył sprawę działalności niezgodnej ze Statutem Związku Oficerów Rezerwy RP kolegów płk. rez. Kabaty, prezesa Okręgu Mazowieckiego ZOR RP mjrt. spocz. Andrzeja Półchłopka, prezesa Okręgu Podkarpacko Lubelskiego ZOR RP Marcina Łady, prezesa koła ZOR RPtarych Babicach Okręg Mazowieckio rozpatrzeniu sprawy Sąd Koleżeński Okręgu Kujawsko-Pomorskiego postanowił zgodnie9. pkttatutu ZOR RP wystąpił do Zarządu Głównego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiegonioskiemykluczenie ze Związku płk rez. Kabaty Marcina Ładykreśleniawidencji członków mjrt. spocz. Andrzeja Półchłopkagodnie4 pkttatutu, Zarząd Główny ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przychyla się do decyzji Sądu Koleżeńskiego Okręgu Kujawsko-Pomorskiegoostanawia wydalićzeregów ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk. rez. Kabatęarcina Ładę skreślićwidencji członków ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, mjrt. spocz. Andrzeja Półchłopkachwała wchodziycieniemzerwca 2013arszawa 05 czerwca 2013r. UCHWAŁA NRgodnie ze Statutem 24 pktarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ustala następujące wysokości składek członkowskich oraz ich podziałtrukturach Związkuysokość składki członkowskiej ustala sięwocieł miesięczniezasadnionych przypadkach koło Związku prawo do zwolnieniaałości lubzęścipłacania składek przez członka Związku. II. Ustala się następujący podział składki członkowskiejozliczeniu rocznym 30 zł. pozostaje do dyspozycji koła 15 zł. przekazuje się działalność statutową Okręgu 15 zł. przekazuje się do dyspozycji Zarządu Głównego Związku. III. Sprawozdanie finansowepłacania składek przez okręgi, przesyłać do Zarządu Głównego Związkuerminie do 31 stycznia każdego roku. IV. Niniejsza uchwała wchodziycieniem 01 stycznia 2014r. Warszawa, dniazerwca 2013ROGRAM posiedzenia Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiegoałacu Ślubówarszawie, Plac Zamkowytwarcie posiedzeniaowitanie Gościręczenie odznaczeńola Związku Oficerów Rezerwy RPształtowaniu patriotyczno-obronnychbywatelskich postaw młodego pokolenia prezes Zarządu Głównegoolaadania członków Związkureowaniu działalności rzecz dobrego wizerunkuajwyższego autorytetu Sił Zbrojnychpołeczeństwie wiceprezes Zarządu Głównego ppłkt. spocz. Misiaknformacjaałożeniachelach konferencji naukowej nt. Marszałek Józef Piłsudskiielkopolsce oraz ogólnopolskiego konkursu historycznego dla szkół podstawowych, gimnazjalnychonadgimnazjalnych014t„Legiony Piłsudskiego przewodniczący Komisji Historycznej prof. Artur Kijasyskusjaystąpienia Gościrzyjęcie uchwał: zatwierdzenie decyzji Sądu Koleżeńskiego Okręgu Kujawsko-Pomorskiegoprawie płk. rez. Kabaty, mjrt. spocz. Andrzeja Półchłopkaarcina Ładyodsumowanieakończenie obrad. Prezydium Zarządu Głównego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Powiatowy Dzień Strażakaobotę 11 maja 2013a zaproszenie starosty powiatu legionowskiego Grabca oraz wójta gminy Wieliszew Pawła Kownackiego delegacja Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyłaroczystościkazji obchodów Powiatowego Dnia Strażakakład delegacji ZOR RP Okręg Mazowiecki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wchodzili: płk. rez. Józef Borecki, kptt. spocz. Józef Lemański, st. sierż. rez. Zbigniew Frydrychowicz, sierż. rez. Tadeusz Bieńkowski. Uroczystości rozpoczęły się mszą śwościele parafialnymanówku Pierwszymabożeństwie uczestniczyły poczty sztandarowe ochotniczychawodowych straży pożarnych powiatu legionowskiego, zaprzyjaźnionych gminiemiecumunii oraz licznie zebrani mieszkańcy. Dalsze uroczystości odbyły sięejonie remizy OSP Krubin, która obchodziła jubileusz 95- istnienia. Wielu druhów zostało odznaczonych medalami za wieloletniąfiarną służbę. Marszałek Województwa Mazowieckiego Struzik przyznał OSP Krubin medal „Pro Mazovia który wręczył jubilatom pełnomocnik marszałka Artur Pozorekolei wójt gminy Wieliszewrzewodniczący rady gminy dokonali wręczenia kluczyków do zakupionego przez gminę samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krubin. Życzenia od Senatu RP dla wszystkich druhów przekazała senator Aksamit. Dalsze uroczystości przebiegałyadosnejiłej atmosferze wspólnej zabawy, którą rozpoczął występ mażoretek Młodzieżowej Orkiestry Dętejłońska. 12 maja 2013 rokuościele garnizonowymoznaniu została odprawiona Msza św8. rocznicę śmierci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 43. rocznicę śmierci gen. broni Władysława Andersa oraz rocznicę rozpoczęcia przez żołnierzyorpusu Polskiego zwycięskiego szturmu wzgórza Cassino. Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii wojskowej ks. mjr Andrzej Piersiak. Intencję mszalną zamówił Związek Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. We Mszy św. uczestniczył poczet sztandarowy Związku pod dowództwem Prezesa Kołaolsztynie ppor. inż. Macieja Myczki oraz parafianieym liczne grono członków Związku wrazodzinami. Władze Zarządu Głównego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentowali Prezes ZG płk mgr Stanisław Tomaszkiewicze Prezes ZG płk dr Wiesław Światłowski oraz Prezes Okręgu Wielkopolska płk inż. Mieczysław Chęcińskirezes Koła nr Poznaniu ppłk dypl. Jacenty Góraloku Wiaryowód owocnej współpracy, za krzewienie wartości religijno-patriotycznych, szczególnie wśr Napisano