Kwatery W Centrum Augustowa

Twórczości Jeśli Nie Ale I Tajemnicą Nie Brak Szacunku

Alternatyw rodzić się zwłaszcza filmu fabryki snów też sprawnie były Kolenda 23artii „Wawra” znaleŸli siê te Józef Kulesz, Romuald Che³stowski, Rapiej iWojciech Koronkiewiczerw; Dominik Juszkiewiczynem Dominikiem, Wincenty Rowiñskiózef £ozowskialnego Lasu; Józef Jag³owskiomaszówki; Józef Lemielewicz oraz bracia Wincentyntoni Sawiccy 24ipska; bracia Jakubonawentura Andrakowie, ch³opi ze wsi Mogielnice; szczeberski nauczyciel Romuald Szymkiewicz iorganista szczeberskiego koœciontoni Balon 25; angielski osadnikolwarku we Wronowie John Borms 26; Michalczykeziorek; Feliks Tomaszewskiamin¿andarmami byli Wincenty Jatkowskiózef ³owskiodserw; Józef Bogdan, Józef Godlewski Wiktor Pomichteran Jadeszkoastrzêbnej; Mateusz Karp iFranciszek Lutkowskiry³atki; Aleksander Zimnickiincenty £azarskiowinki¯andarmem powstañczym by³ Szymon Lalkoruskiegoincenty Maculewicz zeStrêkowizny, Szymon ³owskidys³aw Pachucki, dymisjonowanyierz Sebertowskian Stankiewicz ze wsi Danowskie; tym odcinku dowódc¿andarmów by³ szeœædziesiêcioletni wówczas lekarz, mieszkaj¹cytenach, Maciej Rowiñski. Do oddzia maju zaci¹gn siê Kuncewicz, gimnazjalistauwaziewiêtnastoletni syn ksiêdza unickiegoakakub Gieysztoro³ynki 27. Do oddziaawra” œci¹gali ochotnicy nie tylkokolic Augustowaó³nocnej czêœci powiatu augustowskiego, lecz tak po³udniowej czêœci powiatu sejneñskiego, jak choæby Kamiñski, sekwestrator magistratuejnach 28o³owie kwietnia bazuj¹cy Kozim Rynku oddzia³ liczy³ oko00 osób, lecz bybo uzbrojony. Wœród strzelców przewa broñ myœliwska, by³ tylko jeden nowoczesny karabin ³adowany od tylatego te„Wawer” nie rusza³ siêkrycia, czekaja obiecan¹ broñ, zamówionrusachbozie czas mija³ powstañcom pe³nieniu¿by, wartach, patrolach, æwiczeniu musztryaktyki. Odprawiano taksze œwiêtepiewano pieœni patriotyczne. Podstawow¹ siartii stanowiwie kompanie kosynierów, pierwsza dowodzona przez Tadeusza Wojczyñskiego, druga przez Stanis³awa Orechwê. Komendê nad oddzia³em strzelców trzyma³ najpierw Górski, który zgin 19 kwietnia 1863 roku, zaœ potem najprawdopodobniej kapitan Eugeniusz Kuczewski. Oddzia³em kawalerii dowodzi³ oficer zpowstania listopadowego, wówczas ju¿ szeœædziesiêciopiêcioletni Wincenty Reklewski. Funkcjê komendanta arsenae³ni³ Antoni Wolski, zaœ szefem sztabunstruktorem by³ zaledwie dwudziestodwuletni Tomasz Krzywiec, mianowany po bitwie pod Kadyszem porucznikiem. Naukê sztuki wojennej prowadzi³ te¿ Edward Dobrzelewski 29. Obowi¹zki lekarza oddziae³ni³ pocz¹tkowo Feliks Wojciechowski 30, zaœ potem Glindzicz 31. Kapelanem oddziay³ ksi¹dz Wincenty Trockim¿yñskiegoddziale bywali te¿ ksi¹dz Stefanowski ze Studzienicznej oraz ksiê Sejn. Mieszkañcy Augustowa, jego przedmieœækolicznych wsiacji swego ponia wpobliuszczy Augustowskiejtórej bazowaartia „Wawra byli zaanga¿owani wdzia³alnoœæ wspierajdgrywajiezwykle istotn¹ rolêrganizacji przerzutów ochotników do oddzia³ów, dostarczaniu do nich informacjiaopatrzenia. Franciszek Kury Franciszek Stankiewiczugustowa werbowali ochotników do powstania, zbierali pieni¹dzeostarczali artykuwnoœciowe powstañcom; podobnie Tomasz Dyczewski, Konstanty £azarskintoni Pulkowski zajmowali siê dowo¿eniem ¿ywnoœci do oddzia³ów. Przez jezioro Rospuda przewozili ³ódkami produkty ¿ywnoœciowe: Wojciech £ukawski, Osewski, Józef £azarski, Leopold Misiewiczeopold Pulkowski, zaœ ¿ywnoœæ do Szczebry wozili takózef Milanowskiiernatekincenty Bielawski. Antoni Pulkowskiózef £azarski odbywali¿sze wyprawy, zostali ujêci przez Rosjan pod Tykocinem. Pomocy powstañcom udzielali: Józef Bielawski, Antoni Bielawski, Wincenty Paw³owski, Tadeusz Rajeckiolicjant miejski Aleksander Korzeniewski, którzy wobec otoczenia przez Rosjan miasta kordonem przewozili przez jezioro „wychodz¹cychugustowa ludzi do oddziaowstañców Organista Franciszek Dobecki anga¿owa³ siêgitacjê powstañczwnik augustowski Sawicki wspiera³ powstanie finansowobiórkêrzekazywanie pieniêdzy zaanga¿owany by³ takincenty Orzechowski 32. Niezwykle wala oddziaawra” funkcjê kwatermistrzowsk¹ pe³ni³ folwark Cisówtórym zarz¹dc¹ by³ Marcin Sztukowski Przyjmowawoim folwarku powstañców, wyposachroñ, prochwnoœæ. Whucie przygotowywano kosy, kuto bagnety, wykonano koto gotowania posi³ków, do oddziarzekazano miech, reperowano broñ paln zbierano odzie Œlusarz Antoni Leodyñski wykona³ dla oddziaawra” metalowy krzyizerunek oraœ stolarz Kazimierz Ilnicki trumnytórych spoczêli czterej powstañcy, zmarli po bitwie pod Jastrzêbn nastêpnie pochowani przez patriotycznie usposobionego ksiêdza Zaleskiego cmentarzurasnymborze. Produkty ¿ywnoœciowe: piwo, kapustêól dowozi³ do oddziaoŸnica, Marcin Wasilewskidzielanie pomocy zaanga¿owani byli pracownicy: kasjer Adolf Selens, ekonom Wojciech Sobolewski, pisarz Jakub Ko³akowski, Adolf Panasewicz oraz byójt Sztabinadys³aw Jasiñski. Pomoc¹ powstañcomej okolicy¿yli takarcin Mas³owski ³tys wsi Hruskie, Konstanty Maciewicz wójt gminy Jastrzêbna, trunków dostarcza³ Jerzy Markiewicz ekonomastrzêbnej, funkcjê ¿andarma wype³³ ³omiej Chilicki, który dowozi³ takwnoœæ do oddzia³ów 33. Istotne znaczenierganizacji powstania miae¿ Studzienicznasie pone wjej poblia spraw¹ zaanga¿owanegozia³alnoœæ powstañcz¹ studzieniczañskiego wikariuszadys³awa Stefanowskiego 34. Stefanowski oraz organista Wenczego brat Wenczœciciel karczmy, Wojciech Zbierajewski kolonistaojciecha isiostra ksiêdza Weronika Stefanowska dostarczalirzechowywali powstañcze mundury, tarabanyerble, udzielali schronienia ¿andarmom. Franciszek Fieæko, ³tys wsi Dalny Las 35, dostarcza¿ywnoœæ, przechowywa³ umundurowanierzekazywa³ je przechowanie mieszkañcom wsi Podserwy. Wojciech Koronkiewicz, Wincenty Rowiñski iJózef £ozowski przechowywali broñ, zaœ Dominik Juszkiewiczalnego Lasu powstañcze umundurowanie. Powstañców ukrywa³ we wsi Wojciech Konstanty Frycz, który tak³ za przewodnikaowozi¿ywnoœæ do konduktora Królikowskiego wSwobodzie. Funkcjê ¿andarmaznika pe³ni³ Józef ³owski, szlachcicodserw. Wed³ug informacji rosyjskiej3 sierpnia 1863 roku, broñmundurowanie gromadzili oraz udzielali schronienia powstañcom mieszkañcy ze wsi Wojciech, Studzieniczna, Gorczyca, Serwy, Czarny Bróducha Rzeczka, zaœ wed³ug zeznañ Teodozjusza Dyczewskiegoposób szczególny takh³opi ze wsi Hruskie: Mancewicz, Gramackidys³aw Bielaski, Szymon Lalko, Przekop, Franciszek Rutkowski; ci dwaj ostatni pe³nili takunkcje ¿andarmówesie koarnetek by³ zorganizowany powstañczy szpital, odkryty przez Rosjan 30 czerwca 1863 roku wrazannym powstañcem Teofilem Kurowskim. Rannych powstañców przechowywa³ takadzorca kana³owy Suszyñski 36. Pomoc powstañczym partiom nieœli takieszkañcy nadniemeñskich obszarów okalaj¹cych Puszczê Augustowsk¹ od wschodu. Nale do nich rodzina Augustowskich zLipska Murowanego: Lucjan Augustowski 37, który udziela³ pomocy materialnejakan Augustowski 38, zaœ jego synowie, 39iktor 40, podjêli walkê zbrojn Miko³aj Franciszek Karwowskio³ynki przyjmowa³ oddziaowstañców, licz¹ce powy¿ej stu ludzi, dowodzone przez Klimkiewicza, czêstowa³ miêsemlekiem, dawa³ fura¿ dla koni, przechowywa³ rannych, prawdopodobnieecie 1863 roku pe³ni³ takunkcjê wojewódzkiego skarbnikazia³aniach rzecz powstania uczestniczy³ równie¿ zarz¹dca jego maj¹tku Adolf Rydzewski, dostarczajdzierowiant. Rannego powstañca przechowywa³ Gawry³ Dziekoñski, ksi¹dzeolina 41. Materialnie wspierali powstañców: Walery Tuka Perstunia który dostarcza¿ywnoœæbraniaam bywaowstañczych oddzia³ach, Karwowski zKopczan,