Kwatery Szpital Gimnazjum Nr 2 W Augustowie

Telefonu Prosi Się Białej Sukni

Usiłowano nam wbić ( reżysera który nie chcą się zostanie zagrożone do fina³ów 16 Fina7 Best trick 18 Og³oszenie wynikówozdanie nagród 18 Wolna jazda niedzielaipca 11 14 Pokazy profesjonalnych zawodników deskorolki, rolki, rowery bmx 100promili koncert hip-hop Warsztaty rolkowe, deskorolkowemx /scsir, mw/ Kochacie zumbê³usznieoñcu podczas tañca mo¿ wygl±daæ tak ¶wietnie jak te panie Wpadajcie do Solparku zajêcia zumbyoniedzia³ekzwartek Zapraszamy! Wyniki konkursu hasromocyjne dla Aktywnego Wypoczynku AQUA ZDRÓJniach 21 czerwcaamach pierwszych urodzin Aktywnego Wypoczynku AQUA ZDRÓJ odby³ siê konkurs hasromocyjne dla naszego obiektu. Bardzo miam poinformowaæp³ynêonad 50 konkursowych hase Po burzliwych obradach komisja wy³oniwyciêskie has. miejsce Chcesz relaksupokoju? Tego zaznaszQUA ZDROJU! autor: Adrian nagroda: karta rabatowaarto¶ci 100aproszenie do restauracji dla dwóch osóbiejsce AQUA ZDRÓJ niebieska oaza Wa³brzycha autor: Jaros³aw nagroda: karta rabatowaarto¶ci 50aproszenie do restauracji dla dwóch osóbiejsce Zdrój super jest, tutaj dobrze bawisz siê! autor: Alicja nagroda: karta rabatowaarto¶ci 50aproszenie do restauracji dla jednej osoby Wyró¿nienia otrzymuj AQUA ZDRÓJ Ach jak przyjemniea³brzychu! autor: nagroda: zaproszenie do restauracji dla jednej osoby Do Zdroju przychodzê by mieæ dobre zdrowierodê autor: Paulina nagroda: zaproszenie do restauracji dla jednej osoby Autorom zwyciêskich hase³ gratulujemyziêkujemy wszystkim uczestnikom za udziaonkursie! POLECAMY, ZAPRASZAMY SZTUKA SZUKA MALUCHA to jedynyolsce miêdzynarodowy festiwal sztuki dla najm³odszych widzów dzieci od zera do piêciu lat oraz ich opiekunów. Celem festiwalu jest prezentowanie zjawiskó¿nych dziedzin sztuki oraz podjêcie artystycznego dialogualeñkim dzieckiem podczas dzia³añ interaktywnych. Biletynformacje: www.sztukaszukamalucha.pl Moi Drodzy wakacje za pasem, bêdziecie zwiedzaædwiedzaæ przeró¿ne miejsca. Pochwalicie siê Bo wiecie, wakacje bez selfie foto?No jak tak mo¿ Zabiegi intensywnie nawil¿aj±ce, modeluj±ce sylwetkê, odprê¿aj±ce czy antycellulitoweo koñca sierpniafercieabiegienieapraszamy do SPA Wellness Akwawit Rezerwacje: 65 08 607 017 medali Gazeta Miejscowawalnia tamtejsza zawsze byzczê¶liwa dla podopiecznych trenerówie inaczej byak ubieg sobotê. Klubegionowa zaj trzecie miejsceunktacji medalowej. dorobek trzynastu medali pracowa606Jutro pocz±tek Mocnego Rockowego Przywitania Lata eOstro³êka Imprezê wspart± finansowo przez samorziasta Ostro³êki organizuj Stowarzyszenie Mazowieckie Inicjatywy Spo³eczne, Klub Motocyklowy Perun, Park Wodny Aquarium, Ostro³êckie Kulturyiejski Zarzbiektów Sportowo-Turystycznychaczêiê lato, wiêc gliwicka palmiarnia bêdzie zamkniêta Gazeta.plego powodu pawilonyarku Chopina bêd± zamkniête dla zwiedzaj±cych. Palmiarnia Miejska znów zostaæ otwarta 26 lipcaowodu przerwy technologicznejniach od 30 czerwca do 13 lipca zamkniêta bêdzie równie¿ krytawalnia Mewa. Miasto buduje pierwszy aquapark. Parafia: To nasza dzia³ Gazeta.pl By³by odpowiedzialny za przeprowadzenie przetargu wykonawcê aquaparku, nadzorowa³by jego budowêozlicza³ koszty zaznacza Zbigniew Mazurek, prezes podleg³ej ratuszowi spó³ki Che³mski Park Wodnyargowiska Miejskie Lada dzieñ gmina Przez AquaCity Poprad przechodzi letnie tsunami nowo¶ciabaw NaszeMiasto.pl Najpiêkniejszy park wodny nawacji znajduje siê pod szczytami Tatropradzie, to fakttórym wiedz± wszyscy go¶cie naszych wielkich gór. Park wodny AquaCity Poprad oferuje coraz wiêcej atrakcjis³ug dla tysiêcywackichagranicznych Malownicze wakacyjne zak±tki wyjazdodzin± Focusdszych zapewne zainteresuje ogromny park wodny pony niedaleko stolicy wyspy. Ponad 30 ró¿nych zjelni, dzikie rzekinne atrakcje zapewni± mocne wra¿enia nie tylko dzieciom. wyspach Morza ¦ródziemnego warto szukaæ ³adnychbliiê latoczewskawalnia znowu zamkniêta Dziennik Ba³tycki Jak dodaje dyrektor, celem modernizacji jest danie mieszkañcom alternatywyrzypadku ³adnej pogody bêdzie mo¿liwoorzystaniaasenu odkrytegody tylko bêdzie zbyt ch³odno lub spadnie deszcz, udostêpniona zostaniewalnia kryta. Krytawalnia nieczynnazwartek info.elblag.pl Miejskiodek Sportuekreacji informuje czwartek krytawalnia przy ul. Robotniczej bêdzie nieczynna. Powodem zamkniêcia basenurace jakie Elbl±skie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej prowadzi aktualnie miejskiej Nadwackim morzem wyrós³ piêkny aquapark Dziennik Polski Kameralny aquapark, wzniesiony nad rozleg Zemplinsk± Sirav otwarto 15 czerwca. razie nadwackim morzem” gotowy jestwny budyneknajduj±ce siêim baseny relaksacyjny, masuj±cyak³ywackizbudzanymi sztucznie falami. Basenajbli¿szy czwartek zamkniêty. Powód? Brak ciep³ej wody Gazeta Olsztyñskaajbli¿szy czwartek krytawalnia przy ul. Robotniczej bêdzie nieczynna. Powodem zamkniêcia basenurace, jakie Elbl±skie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej prowadzi aktualnie miejskiej sieci ciep³owniczej przy ul. Odzie¿owej. Aquaparku³awach otwarty. Plaad Wis ju¿ wkrótce Strefa Biznesuorównaniu do ubieg³ego roku powiêkszyli¶ teren przeznaczony do opalania. Wyciêli¶ krzaki, dosiali¶ trawêe¿ nowe ¿akiowy sprzêtypo¿yczalni wylicza. Bilet normalny do aquaparku kosztuje 12 ulgowy Za wstêp po godz. Pó³kolonierakowie. Letnie zajêciadla dziecirakowie fakt.pl Oto niektóre propozycje: Stowarzyszenie Siemacha ulga 42 632 88 425 55, akcja Latoeatrze, zawody sportowe, zajêcia edukacyjne, Juliada 2014, zajêcia bezp³atne Park Wodny ul. Dobrego Pasterza 126, od pon. do pi±tku wstêp dla Podsumowanie projektu „Naukaoskonalenie umiejêtno¶ci eOstro³êka Ponadysi±ca dzieci wziêdziaajêciachnstruktoramiwaniaamach projektu realizowanego wspólnie przez samorzstro³êkiark Wodny. Akademia Aquarium to naukaoskonalenie umiejêtno¶ciwania dla dzieciieku odo Wakacjearkiem Wodnym Aquarium: Powitanie lata sportowo eOstro³êka Park Wodny Aquariumakacje zaplanowa³ szereg imprez sportowychekreacyjnych, którychwnym celem jest propagowanie dyscyplin sportowych, rekreacjiodzie, ale równie¿ przestrze¿enie przed zagro¿eniami, jakie mog± czekaæ we wszystkich Aquapark Fala zarobidoby³ pierwszewackie medale Gazeta Powiatowa Nieporêcki aquapark Fala zarobi³ nieco ponad 85 tys 2013r Gminnawalnia sportowa okazaiê