Augustów Noclegi Życiorys Henryka

Mądrzy Ekran Szybko Nawiązania Do Klimatu Zarówno

Białej pelerynie i patryk vega konkurencję lata dwóch rzeczy zarabiania PawI Parafia Przemienienia Pañskiegoadzyminie. zapraszaj± naadzymiñsk± Grê Miejsk³ogos³awionym Janem Paw³em II¶cie¿ wiary, ulicami Radzymina dnia 28 kwietnia 2012 roku START: godz. 11 Cmentarz Poleg³ychadzyminie Sanktuariumana PawI. Zabierz ze sob znicz³ugopis. Je¶ grasz, zabierz gitarê gramy Barkê dla PawI. Wiêcej: www.jp2.waw.pl profil Nasz Papie¿ facebooku www.radzymin.plk³adanie podañrzyjêcie do gimnazjum odwietnia do 27 kwietnia 2012. Sk³adanie ¶wiadectw ukoñczenia szkoodstawoweja¶wiadczeñzczegó³owych wynikach sprawdzianu zewnêtrznego do 04 lipca 2012odz. 15g³oszenie list uczniów przyjêtych do klas pierwszych gimnazjum 06 lipca 2012odz. 16. Do Gimnazjum nr Radzyminie przyjmowani pierwszej kolejno¶ci uczniowie zamieszkalibwodzie szkoodstawa prawna: Zarz±dzenie nrazowieckiego Kuratoraiatynia 16 stycznia 2012 sprawie terminów rekrutacji oraz terminów sk³adania dokumentów do publicznych gimnazjów rok szkolny 2012 Samorzczniowski zorganizowaarcu Szkolny Konkurs najciekawsze wykonanie Marzanny 2012. Zwyciê prace klasy III IIIRATULUJEMY Zapraszamy do galerii UWAGA! Wy³oniono laureatów szkolnego konkursu informatycznego najciekawszy film pt Zasady bezpieczeñstwanternecieamach ogólno¶wiatowej akcji Dzieñ Bezpiecznego Internetu 2012tórej to nasza szkoraktywny udziaiejsce Krzy¿anowskal pobierz plik *rar 13 MB II miejsce Klaudia Pieniakl pobierz plik *rarB III miejsce Izabela Króll pobierz plik *rarB Gratulujemy zwyciêzcomczymy dalszych sukcesów Organizator: Dorota Poznañska 29 marca 2012iaiejsce uroczysta akademia po¶wiêcona papie¿owi Janowi Paw³owi II. Program przygotowany przez panie: Annê Borow± oraz Joannê ¿yk, przedstawili uczniowie klas: IIIC, IIA, IID, IA, IB, ICD. Program charakter koncertutórym uczczonoocznicê ¶mierci rocznicê beatyfikacji papieolaka. Zapraszamy do galeriiarca do naszego gimnazjum przyby³ misjonarzalotyñskiej Fundacji Misyjnej Salvatti. Podzieli³ siê ze spo³eczno¶ci± gimnazjaln± sw± wiedzo¶wiadczeniami zdobytymizasie swoich licznych podróisyjnych do krajów Afryki. Szczególnie duiejsca po¶wiêci³ Rwandzie Kibeho wioska ponaercu najbiedniejszej czê¶ci tego niewielkiego kraju afrykañskiego, swoj¶wiatowwê zawdziêcza objawieniom, jakie miau miejsce981 roku. Trzem miejscowym uczennicom ukazaiê postaæ Matki Boskiej, która przepowiedziaajkrótce nadejragediê990 rokuwandzie wybucha wojna domowa, wkrótce potemibeho powstaje najwiêkszywandzie obóz dla uchod¼ców wewnêtrznychrakcie bratobójczych walk pomiêdzy plemionami Hutuutsi zginê nim piêæ tysiêcy osób. Rok po zakoñczeniu walk, wojska rz±dowe wymordowaeszcze piêædziesiysiêcy. Misjonarz zachêci³ uczniówauczycieli obecnych spotkaniu do indywidualnej dobroczynno¶ciomocy potrzebuj±cym mieszkañcom Afryki. Zapraszamy do galerii Dniaarca klasy IbIb wrazpiekunami. Smoczyñsk. Che³chowskorow udaiê wycieczkê do Warszawy. Celem wyprawy byuzeum Powstania Warszawskiego oraz krêgielnia. Po Muzeum oprowadzias pani przewodnik. Przeniosaszasy Powstania Warszawskiego. Przybli trudne ¿yciekupowanej Warszawierzebieg walk powstañczychuzeum mieli¶ okazjê wys³uchaæudkach telefonicznych” opowie¶cizasach walki od bohaterów powstania. Dura¿enie wywar³ nas faktgromn± rolêowstaniu odgrywaobiety. Równie¿ nie marze¿ycie wywara wszystkich Serce Powstania, które bi3 razy minutê- liczba 63 symbolizuje iloni Powstania Warszawskiego. Co krok odnajdowali¶ kartkialendarza opisuj±ce szczegó³owo przebieg kolejnych dni Powstania, które byorozwieszane ¶cianach muzeum. ¿da klasa obejrzailm 3D pt Miasto Ruin komputerowy zarys zniszczonej Warszawy. Obraz zrobi³ wszystkich wstrz±saj±ce wra¿enie. Zgliszczauiny tak wygl±daarszawa po odwecie najey za powstanie warszawskie. Zwiedzili¶ ponadto pomieszczenie, zwane drukarni które podczas powstania znajdowaiêiejscach ukrytych- czyliala od okupanta. Dowiedzieli¶ siêaki sposób funkcjonowaaszyny drukarskie. Mieli¶ okazjê zobaczyæ autentyczn powstañcz maszynê do pisania której po wojnie Papcio Chmiel napisa³ Tytusa, Romkatomkaablotach muzealnych wystawione byó¿ne autentyczne rodzaje bronizasów wojny. Mogli¶ przejana³ami, którezasie Powstania pe³niolê ukrytych przejura¿enie wywar³ nas szpital powstañczyablotach zobaczyli¶ przyrz±dy medyczne, leki oraz ¶rodki opatrunkowe. Ciekawym eksponatem znajduj±cym siêuzeum jest replika samolotu Liberator4J, który po dokonaniu zrzutu nad walczarszaw± zosta³ zestrzelonyrodze powrotnejkolicach Bochni. Zosta³ on wiernie odtworzony. Kolejnym etapem naszej wycieczki byrêgielnia. Tamupe³nie innej atmosferze spêdzili¶ czas. Nasza wycieczka trwa godziny. Zapraszamy do galerii 29 lutego 2012 Urzêdzie Miasta pan Burmistrz Zbigniew Piotrowski oraz organizator konkursu pan Grzegorz Jeleñ podsumowalirêczyli nagrody Gminnym Konkursie FOTOGRAFIA WSPÓ£CZESNEGO RADZYMINAód naszych gimnazjalistów wyró¿nieni zostali uczniowie kl. IIIilena Królik za zdjêcie pt: Urziastaminy Radzymin Kostrzêbski za zdjêcie pt: Osiedle Viktoria noc Gratulujemy zwyciêzcom! Zapraszamy do galerii By³ czas kiedy mieszkañcy Gminy Wo³omin pomagali mieszkañcom Radzymina. Dzisiaj to pogorzelcyo³omina potrzebuj± naszej pomocyód poszkodowanych jest te¿ wiele dzieci. Niektóre rodziny straci po¿arze dos³ownie wszystko. Dzisiaj mieszkañcy Radzyminaminy Radzymin, mo¿emy okazaæ swoje wielkie serce naszym bardzo bliskimiadomo¿arach, które objêamienice przy ul. Warszawskiej, poszkodowanych zostailkadziesisób. Urziejskio³ominie uruchomi³ specjalne subkonto, które mo¿ wp³acaæ pieni±dze, aby pomóc pogorzelcom. Bank Pekao SA 64 6074 0000 4534opiskiem: Pomoc dla pogorzelców Wiêcej TUTAJ Dzieñ Bezpiecznego