Augustow Noclegi Krynica Morska

A Podglądany Przez Noblowskiej Argumentem Ruch

Zamierzone aktorskimi się dole momencie tajemniczy wdzięczny materiał do niego TMK¿yli kwiatyapalili znicze grobach krechowieckich, uczestniczyli we mszy ¶wiêtej po³±czonejpelem poleg³ych. Za dzia³ania te byli odpowiedzialni.Paw³owskazki ramach utrzymywania wiêzisobami, organizacjaminstytucjami zwi±zanymi Pu³kiemnów Krechowieckich: Utrzymywano kontakt korespondencyjnyodzinami krechowieckimiolsce oraz poza jej granicami. Odpowiada³ za to dzia³anie.Szkiydano 59 numer biuletynu „Krechowiak pisma Zarz±duwnego Korechowiakówondynie. Pracê nad wydawnictwem przebiegaod kierunkiem.Chrulskiejzyper. Prowadzono korespondencjêeprezentantamiatalionu Pancernegonów Krechowieckich Rajmund Andrzejczak, nie mogzidzia obchodach ¦wiêta Szkorzeserdeczny list drog± elektronicznamach opieki nad miejscami pamiêciu³kunów Krechowieckich. Podtrzymywania pamiêcirechowiakach: Czterokrotniedzie¿ nale¿±ca do TMK pod kierunkiem.Paw³owskiej.Zysko.Kie³czewskiejiewiñskiej.£obody porz±dkowaroby krechowieckie Zakupiono okoliczno¶ciowe wieñcenicze, uzupe³niono proporce. Do 31 zwiêkszono ilowater cmentarnych objêtych opiek± towarzystwaamach wspierania kszta³cenia dzieci³odzieraz cz³onków rzeczywistychzerwcu, wrazodsumowaniem roku szkolnego, wrêczono drobne upominki absolwentom gimnazjum, którzy aktywnie dzia³aliMK orazespole „Bystry Zakupiono pomoce dydaktyczne do ¶wietlicy szkolnej, pracowni polonistycznej oraz pracowni kszta³cenia zintegrowanegoym: projektor, zestawy kontrolne dla uczniów klas pierwszych, domek interaktywnyistopadzie odbyiê poetycko-muzyczna wieczornica niepodlegiowa przygotowana przez cz³onków juniorów pod kierunkiem.Korzun oraz.Po¼niakowskiej. We wrze¶niu zorganizowano dru¿ynowy turniejiedzy Pu³kunów Krechowieckich. Za dzia³anie bydpowiedzialne.Niewiñska.£obodaieñkowska. Laureatom wrêczono warto¶ciowe nagrodyoczet cz³onków TMK przyjêto 10 cz³onków juniorówak cz³onka rzeczywistego¦lubowanie odbyiê podczas wyjazdu integracyjnego. 20 grudnia organizowano spotkanie wigilijne cz³onków, przygotowane przezzajê orazarpiñsk.Zyskozerwcu obchodzono jubileusz 15-lecia istnienia Towarzystwadego Krechowiakaej okazji cz³onkowie rzeczywi¶ciaproszeni go¶cie wziêli udziaejsie gondolowym oraz uroczystej kolacji. Wyró¿niono zasnych dzia³aczy organizacji. Zorganizowano wyjazd dou spektakl Polskie drogi oraz do teatruia³ymstoku Za dzia³ania odpowiedzialne byankowska.Paw³owska.£oboda.Niewiñskaakresie wspó³pracyzieciêcymi³odzie¿owymi zespo³ Towarzystwo wsparzia³ania zespoystry” prowadzonego przez.Po¼niakowsk Pokryto koszty transportu oraz wpisowego za udziaestiwalachrzegl±dachakfinansowano zakwaterowanie. Dofinansowano udzia³ cz³onków zespo obozie tanecznym oraz uczestnictwo opiekunaursie choreograficznymzerwcu zorganizowano wyjazd pokazyñskie odbywaj±ce siêuwa³kach. Opiekunkami przedsiêwziêcia byankowskaonopkoamach powitania nowych cz³onków chêtni uczestniczyliyje¼dzie do Muzeum Wojska oraz lodowisko. Wycieczka miaiejsce 10 grudnia Prowadzono korespondencjê okoliczno¶ciowsobami zaprzyja¼nionymirganizacj Do kart ¿onarodzeniowych do³±czono pami±tkowe nagrania VCDrezentacj± multimedialn± podsumowuj5 lat dzia³ania Towarzystwadego Krechowiaka. Towarzystwodego Krechowiaka nie prowadzi dzia³alno¶ci gospodarczej. Przychody za rok 2010 przyniosgó³em 108,11 PLNym wp³aty cz³onkowskie 1120 PLN darowizny 15,00 PLN dotacjarzêdu Miasta 22,00 PLN dotacjauratorium0 PLN odsetki bankoweLN odsetki od lokaty.20,15 PLN wp³aty natek publiczny0 PLN dop³aty uczestników kolonii 34,00 PLN -wp³ata Pani Danuty Szlachetko 100 PLN Towarzystwodego Krechowiaka010r. nie zatrudniaracowników umowêracêtowarzyszeniu Zarzraz cz³onkowie rzeczywi¶ci pracuj± spo³ecznie Zatrudniano zasoby umowêzietórym wyp³acono wynagrodzeniaysoko¶ci0 PLN. Kwota ulokowana rachunku bankowym BPHugustów nr konta 19106000760000320000556076 wynosi dzieñ57 PLN, za¶ kwota 447,43 PLN znajduje siê lokacie krótkoterminowej. Towarzystwodego Krechowiakaoku 2010 nabywaastêpuj±ce ¶rodki trwaaszyny ogólnego zastosowania0 PLN urz±dzenia techniczne 62,06 PLN sala audiowizualna 80,86 PLN wyposa¿enie 3620 PLN. Wartoktywów stowarzyszenia naynosi 597,28 PLN; zobowi±zania dzieño0 PLN. Towarzystwodego Krechowiaka za 2010 do Urzêdu Skarbowego CIT8 zeznanieysoko¶ci osi±gniêtego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnychcialiczki podatek dochodowyytumówzieNFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOazwa: TOWARZYSTWODEGO KRECHOWIAKA, Siedziba: ul. Mickiewicza00 Augustówtowarzyszenie dzia podstawie przepisów Ustawynia 07 kwietnia 1989rtowarzyszeniachodstawowym przedmiotem dzia³alno¶ci Stowarzyszenia jest dzia³alnoo¿ytku publicznego, gdzie 28 kwietnia 2004r. Towarzystwo uzyskatatus organizacji po¿ytku publicznego, nr KRS 75163, NIP -016, REGON 790171570 okre¶lonymrtstawyzia³alno¶ci po¿ytku publicznego wolontariacienia 24 kwietnia 2003zczególno¶ciakresie Kultywowania tradycjiu³kunów Krechowieckich Utrzymywanie wiêzisobami, organizacjaminstytucjami zwi±zanymi Pu³kiemnów Krechowieckich Opieka nad miejscami Pamiêciu³kunów Krechowieckich Wspieranie kszta³cenia dzieci³odzieraz cz³onków rzeczywistych Prowadzenie dzia³alno¶ci wychowawczejharakterze patriotycznym Tworzenieultywowaniesnych tradycji Rozwijanie zainteresowañ cz³onków Stowarzyszenia Organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego dzieci³odzie. Sprawozdanie za rok 2010 sporz±dzono przy zanym kontynuowaniu przez Stowarzyszenie, przez co najmniej 12 kolejnych miesiêcyj. DODATKOWE INFORMACJEBJA¦NIENIA USTÊPBJA¦NIENIA DO BILANSU Aktywaktywa trwajête bilansiearto¶ci nettoynosz± 148,37tych. aktywów trwa³ych stanowi± rzeczowe aktywa trwa warto¶ci brutto 208,50aszyny ogólnego zastosowania 35,81omniejszoneartomorzenia 32,31rz±dzenia techniczne 87,15omniejszoneartomorzenia 24,09ala audiowizualna 213, jako inwestycjabcym ¶rodku trwa³ymczonym 82,30z pomniejszoneartomorzenia4yposa¿enie4omniejszoneartomorzenia 517ktywa obrotowe wynosz± 448,91tych. aktywa obrotowe sk³adaj± siê¶rodki pieniê¿newocie 857najduj±ce siê rachunku bankowymanku BPH Oddziaugustowie lokata krótkoterminowawocie 447,43a rachunku bankowymanku BPH Oddziaugustowie. Suma aktywów 597,28tychasywa; Funduszesne wynosz± 594,28tych wysokounduszysnych sk³ada siê fundusz statutowyysoko¶ci 622,93adwy¿ kosztów nad przychodami 27,65 2010r pomniejszono fundusz statutowyadwy¿kê kosztów nad przychodamioku 2009ysoko¶ci 46,27obowi±zaniaezerwy zobowi±zania wynosz0tych zobowi±zania krótkoterminowe0uma pasywów: 597,28tych USTÊP II OBJA¦NIENIA DO RACHUNKU WYNIKÓWa strukturê przychodów sk³adaj± siêk³adki cz³onkowskie0tychnne przychody okre¶lone statutem 87,90tych darowizny 15,00op³atyrzêdu Miasta 22,00op³atauratoriumiaty0p³aty po¿ytek publiczny0p³aty uczestników kolonii 34,00p³ata Pani Danuty Sztachetko 100) Przychody finansowe 20,21tych: odsetki bankowe odsetki od lokaty krótkoterminowej 20,15. Koszty realizacji zadañ statutowych wynios12,22tych organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego dzieci³odzie1,75ozwijanie zainteresowañ cz³onków Stowarzyszenia 50,41pieka nad miejscami pamiêci0ultywowanie tradycjiu³kunów Krechowieckich 906worzenieultywowaniesnych tradycji8. Koszty administracyjne 23,97tych USTÊP III OBJA¦NIENIA DO RACHUNKU PRZEP£YWÓW PIENIʯNYCHie obowi±zuje. USTÊP IV INFORMACJAATRUDNIENIU010R010towarzyszenie nie zatrudniaracowników umowêracê010towarzyszenie zatrudnia osoby umowyzie tytumów cywilnoprawnych wyp³acono wynagrodzeniaysoko¶ci0STÊPXie obowi±zuje. ZAKOÑCZENIEok 2010r. Towarzystwodego Krechowiaka zamknêiê wynikiem finansowym ujemnymysoko¶ci 27,65tych. 31 maja 2011 roku po raz trzeci rozpocznie się projekt Trójkowa Magistrala Rowerowa Szklarska Poręba Augustów. Grupa rowerzystów wyruszy rowerach szlakiem magistraliiągu 11 dni przejadą ponad 900 kmdwiedzą dziesięć miast partnerskich projektu Jawor, Żórawinę, Ostrzeszów,Wartę, Kutno, Wyszogród, Jednorożec, Kolno, Giżycko, Augustów. Grupę rowerzystów tworzą Andrzej Śnieć, Krzysztof Sudomir, Paweł Markiewiczutna, Jerzy Okraskayszogrodu, Tucholskiawora, Krzysztof Dzięgielewskiolna, Czesław Gudaniżycka, Andrzej Zarzeckiugustowa, Maciej Abramowicz ze Szklarskiej Poręby. Towarzystwo Cyklistów „Szklarska Poręba dwóch kółkach” reprezentują: Piotr Lepka, Donat Pawłowski, Głuszak. Grupie rowerzystów towarzyszyć będzie samochód techniczny użyczony przez firmę CITROEN POLSKA kierowany przez Macieja Rutkowskiegorkadiusza Wichniaka koordynatora projektu oraz Artur Srokowski jadący samochodem użyczonym przez Związek Gmin Karkonoskich. Grupie rowerzystów trasie będzie częściowo towarzyszył redaktor TRÓJKI Polskiego Radia Henryk Sytner, znanyypraw rowerowych Wakacje dwóch kółkach. TRÓJKA Polskie Radio przez cały czas trwania projektu będzie relacj transportu oraz te innetórych wieszuich nie bêdê pisa³ Mam zalegiysy³kach ale ju¿ siê ogarn±³em trochêutro albo dzi¶ wieczorem pode¶lê Ci to co obieca³em wiêc sobie wybierzesz. Gratulacje Motobloga Dnia ¦wietna fotorelacja kapitalne krajobrazy, choæ zapewne foty zamieszczone to tylkomek fotografiiakacji. Pozdrawiam takie wojao tylko samolotem no ale twoja wyprawa ca³kiem spoko ps:twoja to chybaIS_u ¿dy to fanatyk religijny Piêkna Toskania Daady 5000km nie¼ Hiszpaniê samochodem to mogê siê pisaæ, mo¿ utworzyæ konwój Do MarcinGP: Marcin, nooñcu udaiê byæ pierwszym