Tanie Noclegi W Augustowie

Beztroska Jaką Woody Jest Przede Nie Jest

Brzemienną skutki metamorfozę bohaterów też głowie i przegięta niemal dokumentalne Wolnoestas, który gimnazjali¶ci obejrzeli samym pocz±tku tegorocznych rekolekcji. Wspóln± czê¶ci± poniedzia³kowego programu byiezwykle wzruszaj±ce nabo¿eñstwo ekumeniczne. Uczestniczyliim wrazs. Paw³em Drozdem, ks. dziekan Felenczaks. Jaros³aw Wienc Pierwszyich przyblinaczenie ikonyo¶ciele Wschodnim oraz opowiedzia³ jak powstajeogo uobecnia. Omówi³ te¿ piêkn± ikonêana Chrzcicielaolei ks. Jaros³aw Wienc wyja¶ni³ znaczenie Wielkiego Postupowiadaym, jak ten okres jest prze¿ywanyo¶ciele Wschodnim. Podkre¶li³ równie¿ znaczenie modlitwyaszym ¿yciurugim dniu rekolekcji nabo¿eñstwem jednocz±cymdziezieci staiê Droga Krzy¿owa. Miana szczególny charakter, gdy¿ po³±czona by prezentacj± multimedialn± wykorzystujdjêciailmu Pasjaibsona. Refleksyjna muzyka³êbokiere¶ci rozwa¿ania wprowadziszystkichyj±tkowy nastrój modlitwystatnim dniu æwiczeñ rekolekcyjnych wszyscy spotkali siê za¶ przy Stolewaucharystii. Msza ¦wiêta animowana przez uczniów Szkoodstawowejimnazjum byrzede wszystkim wyrazem wdziêczno¶ci za dar tegorocznych rekolekcji. Uroczystoiêtego Kazimierza, patrona zagórskich szkó Jak co rokuarca, dzieci³odzie¿ Szkoodstawowejimnazjum Nr Zagórzu zebraiêo¶ciele parafialnym Mszy ¦wiêtej, by uczciæ swego patronaazimierza Królewicza. Czêrtystyczn przypominajylwetkê ¶wiêtego przygotowazieci klod kierownictwemgaty Tokarz. Zapraszamy pielgrzymki. Parafialny Oddzia³ Akcji Katolickiej zaprasza tegoroczne pielgrzymki-wycieczkibieg³ym roku odwiedzili¶ Lewoczê, Kodeñrakówym roku zaplanowali¶ kolejne atrakcyjne wyjazdy. Opactwo Benedyktynówyñcu, fotujak, repr. za: Polska od morza do gór, Wydawnictwo BOSZ, Olszanica 2005 Wycieczka-pielgrzymka do Krakowa, Wieliczkiyñca Wyjazd jednodniowy Planowany terminaja Ramowy program wyjazdu Wyjazdagórzaodzwiedzanie unikatowej skalê ¶wiatow± kopalniieliczce okodz. Osoby, które nie bêd± chciawiedzaæ kopalni, zapraszamy spacer po Wieliczce Przejazd do Tyñca, zwiedzanie opactwa Benedyktynów, wizytaklepiku benedyktyñskim, oferuj±cym klasztorne specja miarê czasu wolnego równieenedyktyñskiej kawiarni. Je¶lieon Knabit bêdzieym czasieyñcu postaramy siê zorganizowaæim krótkie spotkanie Przejazd do centrum Krakowa czas wolny dla osób chêtnych spacer do klasztoru Paulinów Ska³ce Przejazd do klasztoru Cystersówogile, Msza ¦wiêtaodz. 18abo¿eñstwo majowe, spacer po terenie opactwa Powrót do Zagórza oko3 Przewidywany koszt wycieczki 50odatkowe koszty: bilet do kopalniieliczce: normalny 40lgowy 25lga przys³uguje: uczniom, studentom, emerytom, rencistom. Iloiejsc maksymalnie 42 osoby Opactwo Cystersówenrykowie, widokotu ptaka, fotzasnojæ, repr. za: Dolnokie, Wydawnictwo BOSZ, Olszanica 2007 Szlakiem sanktuariówka Pielgrzymka dwudniowa Planowany termin 12 czerwca Ramowy program wyjazdu: Dzieñyjazdagórzaodzrzejazd do Piekarkichnnego sanktuarium maryjnego Matki Sprawiedliwo¶ciii Spo³ecznej, zwiedzanie sanktuariumalwarii Przejazd Górê ¦wiêtej Anny, do sanktuariumalwarii, gdzie od 500 lat przybywaj± pielgrzymi. Kalwariaym roku obchodzi jubileusz 300 lat istnienia Przejazd do Wambierzyc, gdzie wspaniaarokowa bazylika kryje XIII-wieczn± figurkê Matki ¿ej Królowej Rodzin, zwiedzanie sanktuarium, kalwarii, obejrzeniennej ruchomej szopki Msza ¦wiêtaodz. 18, obiadokolacja1 uroczysty Apel Maryjnyluminacj± bazyliki Noclegomu pielgrzyma Dzieño Mszy ¦wiêtejiadaniu wyjazdambierzyc Przejazd do Miêdzygórza, miejscowo¶ci ponejasywie ¦nie¿nika Górê Igliczn do górskiego, barokowego Sanktuarium Maria ¦nie¿ Matki ¿ej Przyczyny Naszej Rado¶ci przejazd do Bardakiego, sanktuarium Matki ¿ej Stra¿niczki Wiary, gdzie znajduje siê XII-wieczna, najstarsza Dolnymku figura Matki ¿ej wykonanaipowego drewna przejazd do Henrykowa, zwiedzanie imponuj±cego zespoarokowego klasztoru Cystersów. Opactwo ufundowane zosta 1222 roku³ynienzw. Ksiêgi HenrykowskiejIII wieku, zawieraj±ce pierwsze zdanie zapisaneêzyku polskimrodze powrotnej obiad Przyjazd do Zagórzaó¼nych godzinach wieczornych Przewidywany ca³kowity koszt wycieczki±cznieoclegiemosi³ 150loiejsc maksymalnie 40 osób Czterodniowa wycieczka-pielgrzymka Litwê Planowany termin 29 lipcaierpniazieñ Wyjazdagórzaodzrzejazd do Grabarki, krótka wizyta nannej górze krzyiêtym miejscu prawos³awia Zwiedzanie ³acu Branickichia³ymstoku, jednejajpiêkniejszych polskich rezydencji magnackich lub krótka wizytaupra¶³ynnym prawos³awnym sanktuarium Matki Boskiej Supraskiej przejazd do Augustowa, obiadokolacja, czas wolny, noclegoteluzieñ Po ¶niadaniu przejazd Litwê Zwiedzanierzewodnikiem Trok. Troki drewniane miasteczko, zamieszkane przez jedenajmniejszych narodów europejskich Karaimów; wspaniaamek wielkich ksia wyspierzyroda Pojezierza Trockiego, po którym mo¿ ¿eglowaæ³ywaæ ³odziami Po po³udniu zwiedzanie Wilna: Ostra Brama /obraz NMP, cerkiewucha, klasztor Bazylianów, ko¶cióazimierza, plac Ratuszowy, ko¶ció³ Polski ko¶cióucha, ko¶ciórójcybrazem Kazimierowskiego Jezus ³osierny, Uniwersytet Wileñski, katedratanis³awaaplic± patrona Litwyazimierza, ko¶ciónnyernardynów, cmentarz Obiadokolacjaoclegzieñ¦niadanieotelu Wyjazd do Kowna. Kowno to drugie po Wilnie centrum kulturalneaukowe Litwy oraz najwiêkszyrajuodek gospodarczyakiedziba powiatuamym sercu Litwy. Najchêtniej odwiedzana jest kameralna starówka, usytuowana miêdzy Niemnempadajoñ Wili wschód od Starego Miasta ci±gnie siêwna Aleja Wolno¶cileganckimi knajpkamiawiarenkami. Zwiedzanie klasztoru kamedu³ówo¿aj¶ciu nad sztucznym Morzem Kowieñskim Wyjazd do Szawli Górê Krzywan± takiêt± Gór miejsce pielgrzymekroczysto¶ci religijnych oraz jednaajwiêkszych atrakcji turystycznych Litwie. Papie¿ Pawe³ II podczas swojej pielgrzymki Litwê993 roku celebrowa³ Górze Krzyszê ¦wiêt Zwiedzanie Szyd³owa, ko¶cio kaplicy NMP608 roku odnotowano objawienie Matki Boskiej, która ukazaiê dzieciom pas±cym owce. Mie¶ci siê najwiêksze litewskie sanktuarium maryjneoku 1993 miasto odwiedzi³ Pawe³ II Wyjazd dojpedy. Obiadokolacjaoclegzieñ¦niadanieotelu Zwiedzanie Po³±gi, najwiêkszego uzdrowiska nadmorskiego Litwie. Wybrzeitewskienie szczególnieiezwykle piêknego bia³ego piasku pla¿achydmach. Jednoajpiêkniejszych miejsco³±dze to ³ac Tyszkiewiczówtaczaj±cym go parkiema³acu obecnie mie¶ci siê Muzeum Bursztynun±ceogactwa zbiorówolekcja inkluzji jest najwiêksza ¶wiecieierpniowe wieczorya³acu odbywaj± siê koncertyieczory poetyckie. Ogród botaniczny, neogotycki ko¶ció ulica Basanavièiaus³ynny most symbol Po³±gi Czas wolny Pó¼nym popo³udniem wyjazd do Polski. Nocny przejazd do Zagórza Przewidywany ca³kowity koszt wycieczki±cznieoclegami, posi³, przejazdem, przewodnikami miejscowymi ok. 600loiejsc maksymalnie 40 osób Informacje ogólne: Zapisy poszczególne wycieczki przyjmujerystyna Hoffman 46 191 22) Zapisy wycieczkê do Krakowa do 15 kwietnia Zapisy pielgrzymkê nak do 15 maja Zapisy wycieczkê Litwê do 30 maja Ze wzglêdu poczynione ju¿ rezerwacje noclegów oraz biletów bardzo prosimyak najszybsze deklaracje; podane wy¿ej terminy to zasadniczo zamkniêcie listy. Bardzo prosimywrócenie uwagiolejnoapisów to jednocze¶nie kolejnoajmowania miejscutobusie. Jest to wa¿ne szczególnierzypadku pielgrzymki naka Litwê. Serdecznie zapraszamy zarówno naszych parafian, jak te¿ wszystkich, którzy maj± ochot± wzidziaakich wyprawachoznawaæ piêkne miejsca bogate historiiar± naszych przodków. Obchody Roku Czes³awa ³oszaespole Szkó³ Ogólnoksztaychugustowie Oto wyniki konkursów, które odbyiêym roku. Gratulacje dla zwyciêzców! Informacjaczniach, którzy zakwalifikowali siê do stopnia rejonowego Konkursu Jêzyka Rosyjskiego. Teatr Res Humanae zaprasza widowisko Penelopy! Opowiesadzona jestistorycznych realiach sprzed roku 1918 mówi±caytu³owych Penelopach¿onach, siostrach, matkach, narzeczonych legionistów walcz±cychiepodleg. 13 ¼dziernika 2011 rokuespole Szkó³ Ogólnoksztaych odbyiê uroczysto okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zaproszono pracuj±cych obecniemerytowanych pracowników, którzy zawsze chêtnie odwiedzaj± nasza szko2 wrze¶ br. Starostwo Powiatowe zorganizowazczególn± uroczystoospodarzem imprezy by³ Zespó³ Szkó³ Ogólnoksztaychugustowieo¶ciem specjalnym Marsza³ek Sejmu RP Grzegorz Schetynai±tek 17 czerwca 2011 uczniowie Gimnazjum nr Augustowie uczestniczyliycieczce zorganizowanejamach zakoñczenia rocznej pracy Szkolnego Koiików Turystyki oraz projektu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Bli¿ej natury zorganizowanych przez pani± Bodê Sieñko, opiekunki kó³ panie Marzannê Markowsk Dorotê Ko³odziejsk± oraz animatora przyrodniczego OTOP